Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Ukapljeni tečni naftni plin LPG

Boce sa tečnim plinom postavljene napolju moraju se osigurati od dostupa neovlaštenim licima, npr. pomoću ograde koja se može zatvoriti. Ograda mora imati i otvore za zrak. Boce napunjene tečnim plinom moraju biti zaštićene od nedozvoljenog uticaja topline. Boce sa tečnim plinom se priključuju samo u stojećem položaju, a tako se i skladište. Ventili punih i praznih boca pri skladištenju moraju biti osigurani odgovarajućim maticama za zavrtanje i zaštitnim kapama.  Boce sa tečnim plinom se ne smiju skladištiti u prostorijama ispod površine zemlje, u stepeništu, međuspratovima, prolazima kroz zgradu ili u njihovoj neposrednoj blizini. Boce sa tečnim plinovima mogu biti priključene na snabdjevačke uređaje, kao i na pojedinačne uređaje u domaćinstvima, samo kada je:

• uređaj napravljen i ispitan od strane stručnog instalatera,

• ispitivanje uspješno izvedeno prema tehničkim uputstvima za tečni plin na osnovu čega je izdata potvrda,

• korisnik posjeduje važeće upute za rad uređaja ili aparata i ako ih se pridržava.

Tečni naftni plinovi su butan, propan, propilen, butilen i sve mješavine ovih ugljikovodika. Oni su zapaljivi, bezbojni, nisu korozivni ni toksični. Lako se utečnjavaju pod pritiskom pri normalnim temperaturama zbog čega se transportuju i skladište u tečnom stanju, a koriste uglavnom u plinovitom obliku za njihovu mnogobrojnu i različitu primjenu kao goriva. Najčešće primijenjeni u praksi su propan i butan, čisti ili u obliku mješavina. Oni su članovi parafinskog niza ugljikovodika kod kojih su sve veze zasićene. Zbog toga su hemijski prilično inertni. Pošto nemaju nikakav miris, propisima se zahtijeva njihova odorizacija, odnosno dodavanje malih količina sredstva jakog mirisa radi identifikacije, izuzev tamo gdje bi ovo sredstvo moglo da utiče na dalji postupak primjene, a identifikacija nije od bitnog značaja.

Tečni naftni plin za široku primjenu se odoriše (obično etilmerkaptanom) tako da se čulom mirisa može osjetiti koncentracija plina koja je 20% od donje granice zapaljivosti. Svi tečni naftni plinovi se rastvaraju u manjem ili većem stepenu alkohola i eteru, a propan i propilen se slabo rastvaraju u vodi. Plin se smije upotrebljavati samo putem trošila za plin koja imaju plamenike izrađene za ovu vrstu plina. Prepravku trošila za plin sa jedne na drugu vrstu plina može vršiti samo proizvođač ili za to stručno i ovlašteno lice. Ako je na sistem za plin priključeno više trošila, ispred svakog trošila mora se postaviti ventil za zatvaranje bez obzira što je na trošilu ugrađen takav ventil. Uređaji za plin koji se koriste u kampovima, a čija potrošnja ne prelazi 0,2 kg/h, mogu se instalirati na bocu za plin ako njen kapacitet punjenja ne prelazi 2kg. Trošila za plin namijenjena za upotrebu u pokretu ili za upotrebu uz premještanje, moraju se spajati sa sudom za plin pomoću savitljive cijevi. Njihova potrošnja ne smije prelaziti 0,8 kg/h ako se koriste u zatvorenim prostorijama. Korištenje plina u prostorijama koje su niže od okolnog terena dozvoljava se samo ako su boce, odnosno rezervoari sa plinom smješteni van tih prostorija. U tom slučaju trošila za plin moraju imati pilostatsku automatiku, a ispred trošila mora biti ugrađen ventil za zatvaranje. U prostoriji zapremine manje od 40m3 u kojoj je potrošnja plina veća od 0,7kg/h, zabranjena je upotreba trošila za plin, ako trošilo nije spojeno na dimnjak ili poseban ventilacioni otvor. U prostoriji domaćinstva zapremine manje od 15m3 zabranjena je upotreba trošila za plin ako je potrošnja veća od od 250g/h, a trošilo nije spojeno na dimnjak ili poseban ventilacioni otvor. Ako se koristi dimnjak koji je namijenjen za odvođenje plinova nastalih pri sagorijevanju drugih vrsta goriva, trošila moraju imati osigurač koji zatvara dovod plina u slučaju gašenja plamena. Ventilacioni otvor, odnosno dimnjak mora imati takav kapacitet koji omogućava brzo i potpuno odvođenje plinova nastalih sagorijevanjem. U kupatilu i sobi za spavanje ne smije se upotrebljavati grijalica ili prenosna plinska infra-grijalica u čijem ormariću se nalazi sud plina. U domaćinstvu u kome ne postoji stabilna instalacija za plin ne smije se u jednoj prostoriji nalaziti više od tri trošila za plin. U kuhinjama ugostiteljskih objekata u kojima je najveći broj trošila za plin instaliran u jednoj prostoriji mora se postaviti uređaj za prekid priključka između trošila i dimnjaka. Ako se koriste na otvorenom prostoru ili industrijskim halama koje se intenzivno prirodno ili vještački provjetravaju, trošila na plin ne moraju se pripajati na dimnjak. Ispitivanje ispravnosti opreme za korištenje plina (instalacije, aparati za kuhanje, grijanje, osvjetljenje isl.) obavlja se prije prve upotrebe, a periodična ispitivanja i kontrolu vrši distributer ili stručno lice koje je za to ovlašteno. Pri ispitivanju trošila priključenih neposredno na bocu za plin mora se utvrditi ispravnost trošila i spojeva savitljivog crijeva sa bocom i trošilom. Van garantnog roka kontrola trošila se vrši prema odredbama propisa o TNP. Pregled uređaja i trošila za plin vrši se periodično na poziv korisnika, ali najmanje jednom godišnje, u domaćinstvu najmanje jedanput u dvije godine. Lice koje vrši pregled uređaja i trošila sastavlja zapisnik o utvrđenom stanju u dva primjerka od kojih jedan predaje korisniku, a drugi zadržava za sebe