Impressum

Impressum

 

 

MESSER TEHNOPLIN D.O.O.

Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo

JIB: 4200350720000
PDV: 200350720000
Rješenje o registraciji kod Općinskog
suda Sarajevo: 065-0-Reg-11-005541

UniCredit bank d.d.:  3383202250368872

Raiffeisen bank d.d.: 1610000001500019

 

MESSER BH GAS D.O.O. 

Poslovna zona 14, Sočkovac/Petrovo

JIB: 4404147890000
PDV: 201271040008
Rješenje o registraciji kod Okružnog priv. suda Doboj: 60-0-Reg-17-000 255

UniCredit bank d.d.: 3389002211334909

Raiffeisen bank d.d.: 1610000135990034

 

MESSER MOSTAR PLIN D.O.O. 

Rodoč bb, Mostar


JIB: 4227070860006
PDV: 227070860006

Upis u sudski registar: Županijski sud u Mostaru broj: U/I-775/97

UniCredit bank d.d.:  3381002200402730

Raiffeisen bank d.d.: 1610200011660080