Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Odgovorno ponašanje - Messer u Bosni i Hercegovini

Breadcrumb

Messerov sistem za upravljanje usklađenostima

MESSEROV SISTEM ZA UPRAVLJANJE USKLAĐENOSTIMA

Preambula

Sistem vrijednosti Grupacije Messer se koristi sa ciljem da se ostvari odnos zasnovan na poštenju, solidarnosti i povjerenju sa klijentima i konkurentima, ali i unutar Grupacije Messer, između rukovodilaca i zaposlenika, sa ciljem rješavanja sukoba interesa i obezbjeđenja potrebne usklađenosti sa važećim propisima, zakonskim odredbama i među- i unutar-kompanijskim pravilima i propisima u svim poslovnim oblastima Grupacije Messer. Messerov sistem za upravljanje usklađenostima, razvijen u tu svrhu, prati jasno opredjeljenje direktora i rukovodilaca prema ovom organizacijskom konceptu. On generalno definira odgovornosti i podržava odgovorne osobe u uspostavi i implementaciji organizacijskog koncepta. Organizacijski koncept ima za cilj da prevenira kršenje Messerovog kodeksa.

Messerov kodeks

Poslovno rukovodstvo Messer Group GmbH je sumiralo principe organizacijskog koncepta u setu pravila koje čine Messerov kodeks. Messerov kodeks je sinonim za aktivno korporativno upravljanje i namjera mu je da služi svim zaposlenicima kao orijentacija za svakodnevni rad usklađen sa Messerovom Izjavom o misiji. Direktori su tu da odgovarajućim mjerama osiguraju da svi zaposlenici imaju slobodan pristup Messerovom kodeksu i da su informisani gdje i kako mogu da ga pogledaju.

Messerov Kodeks ponašanja je ključni dokument u Messerovom kodeksu. Njega dopunjavaju i konkretiziraju Smjernice Grupacije Messer i druge grupacijske ili lokalne smjernice, pravilnici i priručnici. Messerov kodeks uzima u obzir rezultate redvne analize rizika za utvrđivanje specifičnih rizika kojima je kompanija generalno izložena.

Stručna kompetentnost i poduzetnički duh naših zaposlenika su najvažniji resurs za ostvarenje korporativnih ciljeva. Cijenimo posvećenost i strast sa kojima zaposlenici doprinose uspjehu kompanije. U izvođenju svojih aktivnosti, zaposlenici moraju poštovati relevantne zakone i propise Messerovog kodeksa.

Od poslovnih partnera, klijenata i drugih stranaka sa kojima Messer radi očekujemo da poštuju važeće propise i principe Messerovog kodeksa.

Compliance Officer

Poslovno rukovodstvo Messer Group GmbH je odgovorno za praćenje Messerovog sistema za upravljanje usklađenostima. Organizacijski koncept je obavezujući za sve direktore, rukovodioce i zaposlenike Grupacije Messer.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama, direktori su odgovorni za implementaciju ovog organizacijskog koncepta u svojim lokalnim kompanijama i za obezbjeđenje usklađenosti. Kao podršku direktorima i nadzornim organima, Poslovno rukovodstvo Messer Group GmbH je imenovalo Corporate Compliance Officer-a (CCO). Postoje također i lokalni Compliance Officer-i (LCO-i), koje imenuju regionalni direktori u dogovoru sa lokalnim direktorima. Ovu grupu Compliance Officer-a dopunjavaju rukovodioci odjela u Corporate Office-u, kao i tzv. Compliance Officer-i za pojedine oblasti (BCO-i). Poslovno rukovodstvo Messer Group GmbH je utvrdilo zadatke, prava i obaveze Compliance Officer-a u dokumentu Smjernice za Compliance Officere.

Direktori, rukovodioci, CCO, LCO-i i BCO-i imaju ulogu uzora. Od njih se očekuje visok nivo društvene i etičke kompetentnosti. Direktori i rukovodioci svoje djelovanje trebaju usmjeravati na primjerenu organizaciju, rukovođenje, komunikaciju, izbor, nadzor i vođenje. Dalje, oni su se obavezali na zaštitu kupaca, zaposlenika i okoline. U ovom kontekstu, njihova jasna obaveza na čisto i zakonito poslovanje je bitna isto i kao prevencija i sankcionisanje nezakonitih praksi.

Analiza rizika

Potencijalno slabe tačke unutar Grupacije Messer definišu se putem detaljne analize rizika, uključujući sve regionalne podružnice i korporativne odjele.

Program edukacija

Osim prezencijalnih edukacija mogu se organizovati i webinari i e-learning na izabrane teme vezano za Messerov kodeks. Korporacijski odjeli i lokalna rukovodna tijela i odjeli u principu određuju sadržaj školovanja i polaznike. Na njima su i osmišljavanje i realizacija edukacija, uz podršku, ako je potrebno, eksternih davalaca usluga, kao i osiguranje ispravne dokumentacije. Poslovno rukovodstvo Grupacije Messer može specificirati obavezne edukacije i sadržaj edukacija, kao i polaznike edukacija.

Sistem izvještavanja i auditi

Razni sadržaji predmet su definisanog sistema odobravanja i izvještavanja, kroz Smjernice Grupacije Messer, statute, poslovnike o radu za poslovna rukovodstva (lokalnih) kompanija, pravilnike o potpisivanju koji poštuju princip četiri oka i individualne zahtjeve centralnih odjela. 

Osim toga, o raznim temama se diskutuje i dogovara, iskustva i informacije se razmjenjuju i izvještavaju se o njima na redovnim sastancima na lokalnom ili regionalnom nivou ili na sastancima u odjelima.

Osnovni procesi u Messeru su definisani i često certificirani (npr. ISO, GMP).

U svrhu usklađivanja sa Messerovim kodeksom, koriste se postojeće organizacione strukture. Pojedinačni odjeli, osobe odgovorne na regionalnom nivou i poslovodna tijela imaju direktnu odgovornost. Na ovaj način se obezbjeđuje vlastita odgovornost u implementaciji i poštivanju Messerovog kodeksa u relevantnoj oblasti odgovornosti.

Uz podršku korporacijskog pravnog odjela, u svim lokalnim kompanijama se u redovnim intervalima sprovode interni auditi u trajanju od nekoliko dana. Detaljno se provjeravaju činjenice relevantne za Messerov Kodeks (npr. statuti, pravila poslovanja, pravilnici o potpisivanju, edukacije, poštivanje sistema izvještavanja itd.). Osim toga, pojedini odjeli sprovode i detaljne audite (npr. SHEQ, Medical, IT). Napomene i prijedlozi za poboljšanja se bilježe u izvještaju koji se šalje Poslovnom rukovodstvu Grupacije Messer. Implementacija predloženih poboljšanja se provjerava u follow-up auditima u određenom vremenskom okviru.

Svaka tri mjeseca sa centralnog mjesta sakupljaju se podaci o otvorenim i potencijalnim/prijetećim sudskim sporovima, na osnovu određene vrijednost/rizika, sa detaljima o činjenicama, vrijednosti spora, statusu slučaja, riziku i ako je potrebno, napravljenim rezervisanjima ili rezervisanjima koja se trebaju napraviti.

Direktori kompanija/LCO-i i BCO-i su obavezni da obavijesto CCO u slučaju sumnje na ozbiljno kršenje Messerovog kodeksa. Svi procesi relevantni za Messerov kodeks u regionalnom društvu ili odjelu moraju se poslati na CCO za prethodnu godinu kao dio godišnjeg izvještaja o usklađenosti, najkasnije do 31. januara.

CCO izvještava Poslovno rukovodstvo Messer Group GmbH redovno i u pojedinačnim slučajevima, na zahtjev, odmah o ozbiljnim kršenjima Messerovog kodeksa koji su mu prijavljeni, inače izvještavanje ide jednom godišnje.

Jednom godišnje, sva lokalna društva i centralni odjelu šalju izvještaj odjelu EVP Strategy o činjenicama relevantnim za izvještaj o rizicima. O ovome se diskutuje u Poslovnom rukovodstvu Grupacije Messer, koje dalje odlučuje o potrebnim mjerama, ako je neophodno. Nadzorni odbor Grupacije Messer dobija izvještaj i, ako je neophodno, detaljnija objašnjenja za informaciju.

Jednom godišnje Grupacija Messer objavljuje zbirno sve aktivnosti u izvještaju o održivosti i daje ga na certifikaciju mreži Global Reporting Initiative (GRI).

Izvještavanje o kršenjima usklađenosti i opravdanim sumnjivim slučajevima

Direktori i rukovodioci moraju organizovati svoju odgovornost na način da do njih u bilo koje doba mogu doći izvještaji o kršenju važećih zakona ili Messerovog kodeksa („kršenje usklađenosti“) kao i o opravdanim sumnjivim slučajevima kako bi se obezbijedila trenutačna korektivna akcija.

Smjernice za compliance officere sadrže detaljnije odredbe o izvještavanju.

 

Smjernice za prijavu kršenja pravila

Guideline for reporting and handling rule violations at Messer

 

 

Hotline:               +49 800 447 1000

i email adresa:   compliance@messergroup.com

su na raspolaganju za prijave.

U okviru sistema prijavljivanja pravi se izvještaj u kojem se navodi reakcija na utvrđeno kršenje usklađenosti. U ovo spada opis kako je ispitan slučaj, utvrđuju se posljedice prijestupa i odlučuje se o daljoj akciji.

Direktori moraju osigurati odgovarajuće mjere da su svi zaposlenici upoznati kako i kome da prijavljuju kršenja Messerovog kodeksa, uključujući javnu objavu hotline linije i email adrese za usklađenost.

Bad Soden, 30. novembar 2021.
Messer SE & Co. KGaA

Stefan Messer, Chief Executive Officer *
Bernd Eulitz, Deputy Chief Executive Officer *
Ernst Bode, Chief Operating Officer Europe *
Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer *
Johann Ringhofer, Chief Technology Officer
Adolf Walth, Chief Marketing Officer *

*Upravni odbor Messer Management SE kao generalni partner i proširena Uprava KGaA

Nested Applications

Messerov Kodesk

Harun Gadzo

Harun
Gadžo
Vođa administracije / Compliance officer