HACCP CERTIFIKAT

HACCP CERTIFIKAT

HACCP je preventivni sustav koji pomaže proizvođačima hrane prilikom identifikacije, procjene i kontrole opasnosti koje mogu biti vezane za određeni proizvod ili cijelu proizvodnu liniju. HACCP sustav se sastoji od tri osnovne komponente:

  • Analiza rizika -  predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje
  • CCP (kritične kontrolne točke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminirati rizik po sigurnost hrane ili njegov utecaj svesti na prihvatljiv nivo, kao i vršiti njihova kontrola.
  • Preduvjetni programi – predstavljaju niz preventivnih mjera koje se provode kako bi se rizici za sigurnost hrane sveli na minimum

Nositelji HACCP certifikata su:

  • Messer Tehnoplin d.o.o.
  • Messer BH Gas d.o.o.

Kroz reviziju potvrđeno je da organizacija u potpunosti primenjuje HACCP principe (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), kako je definisano u Codex Alimentarius. Organizacija je implementirala sistem koji osigurava da se svim rizicima vezanim za higijenu proizvoda upravlja adekvatno i efikasno.